Betongtavlen 2007: Sohlbergplassen

Postet i 4–2007